Uslovi i odredbe

OPŠTI USLOVI

Informacije o uslovima
Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranica te uslove kupovine proizvoda i usluga na ovoj internet stranici (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). 
Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije. 

Prihvatanjem Uslova i odredbi prihvata se i način vraćanja proizvoda usvojen od strane kompanije (Krug color group d.o.o)

Pre početka procesa (Krug color group doo) internet narudžbine, odnosno kupovine, potrebno je pažljivo pročitati Uslove i odredbe, te se sa njima upoznati. Ovu internet stranicu uređuje (Krug color group doo) sa sedištem na adresi (Avalska 105, 34000 Kragujevac), registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 20529075, PIB:106069447 (u daljem tekstu: “Krug”), telefonski broj kontakt centra 034 302 185. 

Isporuka se vrši samo na području Republike Srbije. 

"Krug"  pruža interaktivnu uslugu na internet stranici www.svejetu.rs. 

Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internet stranice“ u Uslovima i odredbama, podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze u okviru www.svejetu.rs.

Kompanija "Krug" zadržava pravo izmene ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku. Ipak, kompanija "Krug" će pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo u slučaju kada je to neophodno i radi usklađivanja istih s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva društva "Krug", kao i u slučajevima zahteva za poboljšanje pružanja usluga te u slučaju zahteva za poboljšanom efikasnošću onlajn narudžbina. 

Sve izmene ovih Uslova i odredbi će biti objavljene putem internet stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Bilo koje izmene Uslova i odredbi biće na snazi samo za nove narudžbine registrovane nakon objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ukoliko kupac ne dostavi kompaniji "Krug" prigovor na promenu ili ukoliko ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe.

Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/sekcijama pre svake narudžbine jer se promene mogu dogoditi između poseta. 

Ovi Uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane kupaca.

Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su sa istima upoznati i u potpunosti saglasni sa ovde iznesenim Uslovima i odredbama, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu sa njima. 

Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje. 

Kompanija "Krug" zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i odredbi tj. uslova korišćenja stupa na snagu u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

 

Definicije
Registrovani korisnik
– registrovani posetilac internet stranica koji ne obavlja kupovinu. 
Kupac – kupac proizvoda je posetilac internet stranice adresa stranice koji kupi barem jedan proizvod putem onlajn prodavnice.. 
Prodavac – Krug color group dooo
Narudžbina – Krug color group doo obrazac koji popunjava kupac, sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama. 
Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i kompanije "Krug" u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac ovde izričito prihvata i saglasan je sa njima. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora. 


Informacije o Krug color group doo internet prodavnici

Na ovim internet stranicama, nastojimo da osiguramo tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće ćemo nastojati da uklonimo u najkraćem mogućem roku. 

Ako bi nastale poteškoće uticale na status narudžbine, svakako ćemo o tome obavestiti bez odlaganja.


Pravo intelektualne svojine
U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu odnosno intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na internet strani u potpunosti je i isključivo vlasništvo kompanije Krug color group doo. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka Krug color group doo nije u skladu s propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime Krug color group doo i odgovarajući grafički prikaz takođe su zaštitni znakovi kompanije Krug color group doo i podležu odredbama propisa koji štite intelektualnu svojinu.


Korišćenje internet stranice
Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Kompanija Krug color group doo, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovih internet stranica. 

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu direktnu (stvarnu štetu), ili indirektnu štetu (izmaklu dobit), moguće povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije (nazivfirme) odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružaoca usluga. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da kompanija (nazivfirme) nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju (nazivfirme), ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softwera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internet stranica.

Kupac/Registrovani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica (nazivfirme) internet prodaje te sve sa tim povezane troškove. Kompanija (nazivfirme) nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane Krug color group doo, Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s kompanijom (nazivfirme).


Obrada ličnih podataka
Registracijom na sajt dajem pristanak tj. saglasnost da kompanija Krug color group doo prikuplja neophodne lične podatke o imenu, adresi, telefonu i emalu, a sve u cilju dostave naručenih artikala. Lične podatke ne delimo niti ustupamo trećim licima. 

Krug color group doo internet prodavnica koristi „kolačiće“ tokom postupka kupovine kako bi internet prodavnica mogla da prepozna i pamti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupovine.

Sve stranice Krug color group doo internet prodavnice na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta, itd.) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućuje sigurnu razmenu podataka između korisnikovog pretraživača i stranica (nazivfirme) internet prodavnice.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Uslova i odredbi Krug color gropu doo prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje www.svejetu.rs nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa Krug color group doo. To mogu biti:

 • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera www.svejetu.rs
 • Kompanija koje mere posećenost sajta putem sevisa Google Analitics, Google ADwords, Facebook...

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.


Sigurnost i zaštita podataka
Kompanija Krug color group doo osiguraće korisniku privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svojoj internet stranici naziv sajta u skladu s Uslovima o zaštiti ličnih podataka koji su dostupni ovde. Prilikom registracije na Krug color group doo internet prodavnici, korisnik treba da kreira lozinku koju mora zadržati samo za sebe i ne sme je deliti s drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbine izvršene pod njegovim korisničkim imenom.

Korisničko ime i lozinka enkriptuju se po MD5 enkripciji u Krug color group doo bazi. Veza između stranice i korisnikovog internet pretraživača osigurana je SSL sertifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima. 

Kompanija Krug color group doo ne želi da preko ovih internet stranica prima informacije koje nisu u uskoj vezi s procesom onlajn kupovine. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalju kompaniji Krug color group doo tretiraće se kao nepoverljivi podaci. Slanjem nekih informacija ili materijala kompaniji Krug color group doo, kupac daje kompaniji Krug color group doo neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da kompanija Krug color group doo može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, kompanija Krug color group doo neće objaviti ime Kupca/Registrovanog korisnika ili na drugi način objaviti činjenicu da joj je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registrovanog korisnika za korišćenje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Kupca/Registrovanog korisnika da će materijali ili druge informacije poslate na određeni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili (c) je obavezna da to učini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ukoliko određene internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacije koju će kompanija Krug color group doo tretirati kao poverljivu, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama, Kupac/Registrovani korisnik daje kompaniji Krug color group doo pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. 

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet stranica neće se smatrati tajnim ili povjerljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internet stranica kompanija Krug color group doo  ovlašćena je isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

Informacije o proizvodima Kupovina proizvoda preko internet prodavnice nudi drugačije iskustvo kupovine od onoga u robnoj kući te je potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti: 

 • Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od one u stvarnosti. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne prirode. 
 • Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti se mogu razlikovati od onog naznačenog na internet stranicama. 
 • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, pa postoji mogućnost da kompanija Krug color group doo  ne može da isporuči narudžbinu delimično ili u potpunosti. 
 • Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u Krug color group doo  internet prodavnici.
 • Kompanija Krug color group doo  će pokušati u najvećoj mogućoj meri da osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno u odnosu na cenu ponuđenih proizvoda i usluga. 
 • Kompanija Krug color group doo  ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika te greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
 • Ukoliko se radi o takvoj grešci koja bitno utiče na kupčevu odluku o narudžbini, kupac zadržava pravo otkaza ili izmene narudžbine a otkaz ili izmena moraju se dostaviti odmah bez odlaganja


Dostupnost
Kompanija Krug color group doo  zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, kompanija Krug color group doo  kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, nezavisno od razloga za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Takođe, kompanija Krug color group doo  zadržava pravo da promeni i, blagovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.


Garancija
Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban originalan račun kao dokaz kupovine.

Sve proizvode koji zahtevaju servis, molimo Vas dostavite poštom ili lično u najbliži ovlašćeni servis (pogledajte listu ovlašćenih servisa na garantnom listu).
Molimo Vas u opisu kvara odnosno razloga zbog čeka se uređaj šalje na servis priložite kopiju računa ili garantni list na osnovu kojeg vršite garanciju.

Za uređaje u garantnom roku, troškove slanja do servisa ili sedišta naše prodavnice snosi kupac, a troškove povraćaja prihvaćene garancije i slanje robe na adresu kupca snosi proizvođačev servis.

Kako bi reklamacija, odnosno garancija bila valjana, potrebno je pridržavati se posebnih uputstava za upotrebu/održavanje.


Reklamacija
U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

 • Reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.
  • isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U koliko kurir ne sačeka da proverite paket rok za reklamaciju je 14 dana
  • ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.


Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda
U ovom slučaju, robu odnosite ili šaljete u najbliži servis proizvođača. Listu servisa možete videte na garantnom listu.
 
Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko Vam paket koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.


Odustanak od Ugovora
Shodno Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.


Povraćaj novca
Krug color group doo će po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.


Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora
U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na adresu Krug color gorup doo iz obrasca.

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak ( Obrazac za odustanak smatra se poslatim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupac snosi troškove vraćanja robe.

Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.